Waardebepaling bedrijf

Als eigenaar van een bedrijf draag je verschillende petjes. Van de boekhouding en marketing tot het zelf verstrekken van diensten, ondernemers en bedrijfsleiders zijn bezige bijen. Hoewel het niet altijd simpel is om tijd te vinden voor extra taken, doen eigenaars van bedrijven er goed aan om nu en dan de waarde van hun bedrijf te berekenen. En die vraag wordt nog meer prangend wanneer je beslist om je bedrijf te verkopen.

HOME/ 

Doe de gratis intake:
"Bedrijf Verkopen"

Doe een korte online intake en we vertellen je waar je staat en wat te verbeteren.
Inventarisatie
Aandachtspunten
Overname-advies Score*

*) Deze geeft op een schaal van 0 tot 100 aan hoe klaar je bent voor een verkoop van je bedrijf!


Waardebepaling bij bedrijfsovername: welke methodes om de hoogste verkoopprijs te garanderen?

Welke methodes zijn er zoal om de waarde van je bedrijf te bepalen en waarom is er niet zoiets als één sluitende waardebepaling? Hoe verhoudt de marktwaarde van je bedrijf zich tot de uiteindelijke verkoopprijs? Bestaan er misschien vrijblijvende en gratis methodes om een idee te krijgen over de waarde van je bedrijf? Dat en veel meer ontdek je in deze hulpgids.

Wat is een waardebepaling van je bedrijf?

Een waardebepaling van je bedrijf is het proces waarbij je de economische waarde of marktwaarde van je bedrijf berekent. Om de waarde te bepalen wordt doorgaans uitgegaan van historische boekhoudkundige gegevens en huidige micro- en macro-economische omstandigheden. Dit is echter niet altijd voldoende. Daarom wordt er ook gekeken naar het toekomstig potentieel van je onderneming.

Het is altijd een goed idee om af en toe stil te staan bij de waarde van je bedrijf, omdat het je kan helpen om het nog beter te doen. Een waardebepaling van je bedrijf is echter van cruciaal belang wanneer je overweegt om je bedrijf te verkopen. Zonder inzicht in de actuele waarde van je bedrijf zal je bij overnameonderhandelingen vrijwel zeker geld op de tafel laten liggen.

Populaire methodes om de waarde van je bedrijf te berekenen

Er bestaan talrijke methodes om de waarde van je bedrijf te berekenen. Je moet wel altijd in het achterhoofd houden dat deze waarderingsmethodes niet meer of niet minder zijn dan een voorzichtige inschatting. Het is een belangrijke waardemeter en basis om te gaan onderhandelen over de uiteindelijke verkoopprijs, die wordt bepaald door veel meer omstandigheden dan alleen maar de marktwaarde.

1. Bedrijfswaardering op basis van intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde van een onderneming staat gelijk aan het eigen vermogen van het bedrijf. Het is het totaal van alle activa, zoals onroerende goederen, materieel, stock en liquide middelen, verminderd met de passiva of de schulden. Als uitgangspunt geldt de boekwaarde van het eigen vermogen, verminderd met de belastinglatentie en reserves.

Nadelen van intrinsieke waarde
Omdat dit slechts een momentopname is, bijvoorbeeld op datum van het opstellen van de jaarrekening, is deze methode minder geschikt dan meer dynamische methodes die verderop worden besproken.

Door te spelen met bepaalde variabelen kan de intrinsieke waarde van het bedrijf boekhoudkundig ook nog eens gemanipuleerd worden. Denk aan afschrijvingstermijnen en waarderingsmethodes van vaste activa, maar ook aan het aanleggen van voorzieningen voor de aflossing van vreemd vermogen.

Voor welke ondernemingen dan wel?
Verder houdt een waardering op basis van de intrinsieke waarde geen rekening met het vermogen om geld te verdienen met de aanwezige middelen. Jij als ondernemer maakt immers zélf het verschil. Dat heet goodwill. Daarom is de intrinsieke waarde vooral geschikt voor ondernemingen die minder goed draaien en dus weinig goodwill in huis hebben.
 

2. Bedrijfswaardering op basis van rentabiliteitswaarde

De rentabiliteitswaardering is een meer dynamische waardering, waar er meer wordt gekeken naar de contante waarde van potentiële, toekomstige winsten. Deze berekening gebeurt in twee fases:

  • Tijdens de eerste fase wordt de normale winst berekend op basis van de gemiddelde winst uit het verleden en toekomstprognoses.
  • Tijdens de tweede fase wordt de winst gedeeld door een bepaald rendement op het eigen vermogen. Doorgaans is dat de rente van een risicoloze belegging op lange termijn vermeerderd met een opslag voor het ondernemersrisico in een bepaalde branche.

Bij deze formule lopen de belangen van verkoper en koper vaak flink uiteen. Alles hangt dan af van wat de normale winst is en welk rendement de koper voor ogen heeft.

Voordeel rentabiliteitswaarde
Het voordeel van de rentabiliteitswaarde is dat er tevens rekening wordt gehouden met de immateriële vaste activa, zoals merken, domeinnamen, octrooien, omvang klantenbestand en goodwill.

Nadeel rentabiliteitswaarde
Het grote nadeel van de rentabiliteitswaarde is dan weer dat deze methode ervan uitgaat dat de winst altijd hetzelfde zal zijn. Dat is natuurlijk je dromen voor werkelijkheid houden. Evenmin wordt er rekening gehouden met noodzakelijke investeringen om een bepaald winstniveau aan te houden en andere externe factoren eigen aan een bepaalde branche.

3. Bedrijfswaardering aan de hand van multiples

Om de nadelen van bovenstaande methodes op te vangen, wordt voor kleine en middelgrote bedrijven vaak gebruikt gemaakt van waardering op basis van multiples of vuistregels. In de praktijk worden boekhoudkundige formules gehanteerd, die bestaan uit een financiële waarde vermeerderd met een bepaalde factor of multiple.

Het gaat bijvoorbeeld om wiskundige formules als:

  • Jaaromzet x 0,75 – 1,5
  • Nettowinst x 5
  • 1 x intrinsieke waarde + 2 x nettowinst

EBITDA
Maar de vaakst gebruikte formule is ongetwijfeld de EBITDA x een multiple gangbaar voor de niche waarin je actief bent. EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation of vertaald: winst voor aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijvingen en afboekingen. Het gaat eigenlijk om de brutowinst inclusief alle financiële aftrekposten zoals afschrijvingen, rentekosten en belastingen. Het geeft een beeld over de cashflow die een onderneming kan opbrengen en dat is natuurlijk waar kopers het écht om te doen is.

Multiple
De vermenigvuldigingsfactor of de multiple is afhankelijk van sector tot sector. Zo geldt voor een e-commerce bedrijf in de regel een hogere factor dan voor pakweg de detailhandel. De EBITDA-multiples worden berekend per tijdsperiode.

Marktwaarde is niet gelijk aan de verkoopprijs

De marktwaarde op basis van een van bovenstaande waarderingen is zelden gelijk aan de uiteindelijke verkoopprijs. De prijs die de verkoper daadwerkelijk betaalt voor jouw bedrijf kan afhankelijk van uiteenlopende omstandigheden veel hoger of veel lager uitvallen.

De overnameprijs is de vrucht van intense onderhandelingen en hangt af van verschillende elementen, zoals de financieringswijze, de onderhandelingspositie van partijen, de timing, geografische ligging, trends, mate van concurrentie tussen potentiële overnemers en last but not least speelt ook emotie een rol. Hoe ver wil de koper gaan om absoluut jouw zaak over te nemen?

Vrijblijvende en kosteloze waardebepaling via OvernameAdvies

Denk je er over na om een bedrijf te kopen of te verkopen? De overname van een handelszaak is geen sinecure. Het is een complex proces met belangrijke juridische, financiële en fiscale consequenties, waarbij je je best laat begeleiden door experts. En dat proces begint al bij de waardebepaling van je bedrijf.

Via OvernameAdvies kan je alvast een vrijblijvende en kosteloze waardebepaling van je bedrijf laten maken. Op die manier ben je het best gewapend om je bedrijf te koop te zetten, te promoten en de beste overnamedeal te onderhandelen. Jouw onderneming is wellicht meer waard dan je ooit durfde te dromen!

Start direct met de gratis intake