Algemene Voorwaarden

Datum: 1/1/2021
Versie: 1.1

HOME/ 

Voorwaarden van onze dienstverlening

OvernameAdvies B.V., handelend onder de naam OvernameAdvies.nl of OvernameAdvies, biedt een online platform waarop zij digitaal en non-digitaal (overname)advies geeft aan bedrijven, ondernemers, holdings en andere entiteiten. Op het gebruik van de website en de dienstverlening zijn te allen tijde deze algemene voorwaarden van toepassing. Tijdens de registratie op de website en/of opdrachtverlening aan OvernameAdvies ga je daarmee akkoord. Lees deze dan ook zorgvuldig door, zodat je weet wat je kunt verwachten en waar je je aan dient te houden.

OvernameAdvies.nl is slechts bemiddelaar / adviseur en geen partij bij de (koop)overeenkomsten die worden gesloten tussen verkopers en kopers. Daarnaast is OvernameAdvies.nl aanbieder van een digitale dienst: bij het maken van beslissingen en doorlopen van verkoopstappen is verkoper altijd verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes.

Artikel 1. Definities

De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen, zowel in het enkelvoud als meervoud, hebben de hiernavolgende betekenis.

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden, welke onlosmakelijk deel uitmaken van de Overeenkomst.

1.2 Adviseur: iedere Gebruiker die middels de Dienst als tussenpersoon optreedt en adviseert of bemiddelt bij de (ver)koop van een Bedrijf.

1.3 Tool: iedere (web)applicatie die door OvernameAdvies.nl aan Gebruikers ter beschikking wordt gesteld voor, onder andere – maar niet beperkt tot – de beoordeling van de waarde van een bedrijf.

1.4 Dienst(en): het middels de Website en/of een Tool beschikbaar stellen van onder andere - maar niet beperkt tot - de bemiddelingsdienst, bedrijfswaarderingen, juridische diensten, het platform en diensten van derde partijen, welke het voor Gebruiker mogelijk maakt bedrijven te kopen en/of te verkopen. De diensten kunnen ook gratis diensten inhouden. In geval van een gratis dienst wordt de dienst ook als zodanig aangeduid.

1.5 Bedrijf: het bedrijf of de bedrijven, of de activa die aangemerkt wordt als 'onderneming', al dan niet in combinatie met de daarbij behorende onderneming, websites en/of (web)applicaties, financiering, voorraden, intellectuele eigendomsrechten (zoals merken- en auteursrechten) en andere onderdelen die via OvernameAdvies ter overname worden aangeboden.

1.6 Gebruiker: iedere gebruiker (een natuurlijke dan wel rechtspersoon) die zich heeft geregistreerd op de Website en/of de Website bezoekt.

1.7 Overname-overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen Verkoper en Koper op het moment dat Koper van Verkoper het bedrijf overneemt, dan wel op grond waarvan Koper en Verkoper een andere samenwerking met betrekking tot de exploitatie van een aangeboden bedrijf/de activa met elkaar aangaan.

1.8 Koper: de Gebruiker die een bedrijf koopt of de intentie heeft een bedrijf te gaan kopen, waarbij OvernameAdvies de koper en/of verkoper adviseert.

1.9 Overeenkomst: de bemiddelingsovereenkomst gesloten tussen OvernameAdvies en Gebruiker.

1.10 OvernameAdvies.nl: een handelsnaam (en domeinnaam) van OvernameAdvies B.V., gevestigd Burgemeester Haspelslaan 13 te Amstelveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 82196672.

1.11 Verkoper: iedere Gebruiker die zijn bedrijf middels de Dienst aanbiedt of advies inwint over de toekomstige/potentiële verkoop van zijn onderneming.

1.12 Website: de website https://www.OvernameAdvies.nl/ en alle bijbehorende subdomeinen.

Artikel 2. Totstandkoming, duur en einde

2.1 De Overeenkomst die Gebruiker met OvernameAdvies.nl sluit gaat in zodra Gebruiker zich op de Website heeft geregistreerd en loopt dan voor onbepaalde tijd.

2.2 Na het aangaan van de Overeenkomst met OvernameAdvies.nl kan Gebruiker deze op ieder moment beëindigen door OvernameAdvies.nl per e-mail of schriftelijk te verzoeken om het account te deactiveren.

2.3 OvernameAdvies.nl kan de Overeenkomst op ieder moment beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.

2.4 OvernameAdvies.nl mag de Overeenkomst per direct opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende gronden van toepassing is:

- Gebruiker is in verzuim met betrekking tot een verplichting uit de Overeenkomst, waaronder onderhavige algemene voorwaarden;

- het faillissement van Gebruiker is aangevraagd;

- Gebruiker heeft surseance van betaling aangevraagd;

- de activiteiten van Gebruiker worden beëindigd of geliquideerd.

2.5 De beëindiging van de Overeenkomst, op welke wijze dan ook, ontslaat Gebruiker niet van de bestaande verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. Betalingsverplichtingen door Verkoper dan wel Koper jegens OvernameAdvies.nl blijven onverminderd van kracht en zijn in geval van beëindiging direct opeisbaar. Herroeping is vanwege het karakter van de dienstverlening niet mogelijk.

Artikel 3. Registratie

3.1 Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Dienst is registratie nodig. Deze registratie verloopt via het registratieformulier zoals te vinden op de Website.

3.2 Tijdens de registratieprocedure geeft Gebruiker zijn e-mailadres op en kiest Gebruiker een wachtwoord waarmee Gebruiker na registratie en activatie door OvernameAdvies.nl kan inloggen op de Website. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het wijzigen en kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3.3 Gebruiker dient zijn inloggegevens strikt geheim te houden. OvernameAdvies.nl is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds van uitgaan dat een Gebruiker die zich aanmeldt op de Website, ook daadwerkelijk die Gebruiker is. Alles wat gebeurt via het account van Gebruiker, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Gebruiker.

3.4 Indien Gebruiker weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of OvernameAdvies.nl daarvan in kennis te stellen, zodat OvernameAdvies.nl gepaste maatregelen kan nemen.

3.5 OvernameAdvies.nl heeft te allen tijde het recht om registratie van een Gebruiker te weigeren. Tevens heeft OvernameAdvies.nl het recht om aan de plaatsing van de bedrijf op de Website of opname van de bedrijf in haar database nadere voorwaarden te verbinden. Deze voorwaarden kunnen onder andere bestaan uit een minimaal vereiste (jaarlijkse) omzet(historie).

Artikel 4. Geheimhouding

4.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan informatie die Gebruiker in het kader van artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden aan OvernameAdvies.nl verstrekt. 

4.2 Gebruikers zullen de informatie die zij door gebruikmaking van de Dienst aan elkaar verstrekken te allen tijde vertrouwelijk behandelen, tenzij de verstrekkende partij schriftelijke toestemming heeft gegeven om de informatie met derden te delen.

4.3 Alvorens Gebruikers besluiten bepaalde gegevens met elkaar te delen, zijn Gebruikers te allen tijde gehouden om middels de Dienst een geheimhoudingsovereenkomst te sluiten. Het is Gebruikers niet toegestaan om bij gebreke van dergelijke geheimhoudingsovereenkomst informatie met elkaar uit te wisselen. 

Artikel 5.    Aanvullende Diensten

5.1 Gebruikers kunnen zich via de Website aanmelden voor het (ver)kopen van bedrijfs of het indienen van een zoekopdracht. OvernameAdvies.nl is uitdrukkelijk geen partij bij de Overname-overeenkomsten die via de Dienst tot stand komen. OvernameAdvies.nl heeft bij het tot stand komen van de Overname-overeenkomsten te allen tijde uitsluitend een bemiddelende rol en is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door Koper en Verkoper over en weer uitgewisselde informatie, dan wel voor een juiste en tijdige uitvoering van de Overname-overeenkomst. 

5.2 OvernameAdvies.nl zal de Diensten onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap naar eigen inzicht uitvoeren. Ter zake van de te verlenen Diensten heeft OvernameAdvies.nl een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. 

5.3 De waarde van de bedrijf, zoals vastgesteld door OvernameAdvies.nl en/of de Website, heeft uitsluitend een indicatieve strekking en vormt geen toezegging van welke aard dan ook. De uiteindelijke prijs die voor een bedrijf betaald wordt, is aan marktwerking onderhevig. Aan de waarderingen van OvernameAdvies.nl kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

5.4 OvernameAdvies.nl verschaft via de Dienst, in de vorm van een kennisbank of op andere wijze, bepaalde informatie over onder meer het overnemen van een bedrijf en aanverwante zaken. Deze informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. 

5.5 De gegevens die Gebruiker via de Website verstrekt of op andere wijze beschikbaar stelt, worden door OvernameAdvies.nl opgeslagen en gebruikt voor het samenstellen van een passende advertentie en voor het geven van (digitaal) advies. OvernameAdvies.nl zal zich inspannen om te zorgen dat Gebruiker anoniem blijft, maar kan niet garanderen dat de identiteit van een Gebruiker niet door derden of andere Gebruikers wordt achterhaald. OvernameAdvies.nl is niet aansprakelijk voor de eventuele schade van Gebruiker als gevolg van het bekend worden van zijn identiteit. Op verzoek en in onderling overleg met OvernameAdvies.nl kunnen advertenties worden aangepast.

5.6 OvernameAdvies.nl biedt Gebruikers middels haar Dienst de mogelijkheid om als Adviseur op te treden. Gebruiker zal hierbij zelfstandig of in opdracht van Gebruiker en/of OvernameAdvies.nl adviseren over en/of bemiddelen bij de (ver)koop van een bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een bedrijf van Verkoper, of een bedrijf die (nog) niet wordt aangeboden op de Website. OvernameAdvies.nl is gerechtigd aan Adviseurs nadere voorwaarden te stellen.

5.7 Het is OvernameAdvies.nl te allen tijde toegestaan om een bedrijf van haar Website te verwijderen en een bepaalde Dienst in omvang te wijzigen of te laten vervallen. In verband met het voorgaande is OvernameAdvies.nl echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade.

5.8 Het is OvernameAdvies.nl daarnaast toegestaan om:

- de bedrijf in te zetten voor de (promotie van) de Dienst;

- via andere kanalen dan de Website, potentiële Kopers te werven of het bedrijfprofiel te promoten.

5.9 Via de Website is het tevens mogelijk om diensten bij derde partijen af te nemen. Indien Gebruiker gebruik maakt van diensten van derde partijen, dan zijn op de overeenkomsten die tussen Gebruiker en de betreffende derde partij tot stand komen te allen tijde de (algemene) voorwaarden van die derde partij van toepassing. OvernameAdvies.nl is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor de uitvoeringen van voornoemde overeenkomsten en geen partij bij dergelijke overeenkomsten.

Artikel 6. Verplichtingen Gebruiker

6.1 Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle informatie die zij aan OvernameAdvies.nl ter beschikking stelt of via de Dienst verspreidt, openbaar maakt of anderszins distribueert.

6.2 Gebruiker zal tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Dienst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Gebruiker staat ervoor in dat alle gegevens en inlichtingen correct, volledig en actueel zijn.

6.3 Gebruiker garandeert dat de inhoud van de door hem geleverde, verspreidde, openbaar gemaakte of anderszins gedistribueerde informatie niet:

- in strijd is met geldende wet en regelgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Telecommunicatiewet en richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens, de Autoriteit Consument en Markt en andere toezichthoudende instanties;

- in strijd is met enig recht van derden;

- de systemen van OvernameAdvies.nl of andere Gebruikers schade toebrengt of hindert; onrechtmatig is.

6.4 Op eerste verzoek van OvernameAdvies.nl zal Gebruiker OvernameAdvies.nl afdoende informeren en geïnformeerd houden omtrent de voortgang van de (ver)koop van een bedrijf.

6.5 Het is Gebruiker niet toegestaan om zich voor te doen als iemand anders. Om de identiteit van Gebruiker te verifiëren, kan Gebruiker gevraagd worden om een iDeal-transactie te doen, een kopie van zijn of haar geldige identiteitsbewijs in te sturen of andere documentatie aan OvernameAdvies.nl beschikbaar te stellen. Gebruiker is gehouden om aan dergelijke verzoeken van OvernameAdvies.nl gehoor te geven. Bij gebreke van dergelijke informatie zal Gebruiker niet of niet volledig van de Diensten gebruik kunnen maken.

6.5 OvernameAdvies.nl streeft ernaar om misbruik of (identiteits)fraude via de Dienst te voorkomen, maar kan dit ondanks de in artikel 6.6 genoemde voorzorgsmaatregelen niet volledig uitsluiten. Het controleren en verifiëren van de identiteit van de (potentiële) Koper of Verkoper blijft de (eind)verantwoordelijkheid van de Koper en/of de Verkoper zelf.

6.7 Uitsluitend Verkoper en Koper zijn verantwoordelijk voor de (juiste en volledige) uitvoering van een Overname-overeenkomst. In het geval van een bedrijfsovername zijn Verkoper en Koper te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een eventuele activa passiva transactie of aandelenoverdracht.

6.8 Verkoper en Koper zijn gehouden om uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen nadat de Overname-overeenkomst tot stand is gekomen, aan OvernameAdvies.nl te communiceren voor welke prijs de bedrijf gekocht is. Verkoper en Koper zijn gehouden om OvernameAdvies.nl op eerste verzoek een kopie van de door beide partijen ondertekende Overname-overeenkomst toe te sturen. Verkoper en Koper garanderen dat alle gegevens opgenomen in de Overname-overeenkomst naar waarheid zijn ingevuld. Ter verificatie van de koopprijs heeft OvernameAdvies.nl tevens het recht om aanvullende stukken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bankafschriften, op te vragen. Verkoper en Koper stemmen ermee in dat het OvernameAdvies.nl is toegestaan een onafhankelijke derde te benoemen, die bij Verkoper dan wel Koper op locatie onderzoek komt doen teneinde de daadwerkelijk afgesproken koopprijs van de bedrijf te achterhalen. Dit betekent dat deze persoon inzicht verkrijgt in onder andere de administratie van de onderneming van Koper dan wel Verkoper. Indien blijkt dat de verkeerde koopprijs aan OvernameAdvies.nl is gecommuniceerd of dat deze persoon geen medewerking wordt verleend, draait Verkoper op voor de kosten van deze onafhankelijke derde met een minimum te vorderen bedrag van EUR. 25.000,- exclusief btw. Indien het bedrijf door Verkoper aan Koper, dan wel een aan Koper gelieerde onderneming, is overgedragen of uit gegevens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, de in de bedrijf beschikbare informatie (zoals contactinformatie en/of de via de bedrijf beschikbare algemene voorwaarden) of vergelijkbare informatie blijkt dat Koper, dan wel een aan Koper gelieerde onderneming, de nieuwe eigenaar is, beschouwt OvernameAdvies.nl de Overname-overeenkomst als “tot stand gekomen” tussen Koper en Verkoper. Verkoper en Koper zijn hiermee akkoord.

6.9 Iedere Gebruiker is verplicht, op eerste verzoek, zijn juiste contactgegevens aan OvernameAdvies.nl te verstrekken. Indien er sprake is van een verkoop van de bedrijf, zal Gebruiker, zijnde de Koper de bedrijfsgegevens van de Verkoper verstrekken indien OvernameAdvies.nl hierom verzoekt.

Artikel 7.   Prijzen en Betaling

7.1 Alle op de Website vermelde prijzen zijn in euro’s en, tenzij anders aangegeven, exclusief eventuele van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen.

7.2 De betaalde dienstverlening die via online tools wordt aangeboden, wordt pas aangevangen ná betaling van het verschuldigde bedrag van de betreffende dienst. Wanneer voor de uitvoering van de dienst informatie nodig is van Gebruiker dan start de uitvoering nadat alle gegevens door Gebruiker zijn verstrekt. 

7.3 Indien de Overname-overeenkomst uiteindelijk niet wordt gesloten is OvernameAdvies.nl gerechtigd alle tot dan toe gemaakte kosten (op basis van nacalculatie), tegen het dan geldende uurtarief van OvernameAdvies.nl, bij Verkoper in rekening te brengen.

7.4 De betalingstermijn van een factuur is veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.5 Indien Verkoper na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, zal OvernameAdvies.nl Verkoper alsnog de mogelijkheid geven om het factuurbedrag binnen veertien (14) dagen te betalen. Indien Verkoper ook na deze termijn niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen direct opeisbaar.

7.6 Bij een niet tijdige betaling is Verkoper, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief volledige advocaatkosten.

7.7 Indien Gebruiker voor de Dienst een betaling, anders dan de bemiddelingscommissie, is verschuldigd aan OvernameAdvies.nl, dan dient Gebruiker deze betaling middels een van de door OvernameAdvies.nl aangeboden betaalmethoden te voldoen. OvernameAdvies.nl is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

7.8 Van boeken die via de Website worden aangeschaft zal de verzending naar adressen binnen Nederland en België kosteloos zijn. Voor adressen buiten Nederland en België wordt een regulier posttarief in rekening gebracht.

Artikel 8.  Persoonsgegevens

8.1 De door OvernameAdvies.nl te verwerken persoonsgegevens vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). OvernameAdvies.nl verwerkt de persoonsgegevens van Gebruikers conform de op de Website gepubliceerde privacyverklaring.

8.2 OvernameAdvies.nl zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de systemen of infrastructuur van OvernameAdvies.nl bevinden. 

8.3 Indien Gebruiker in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de AVG gegevens die zijn opgeslagen in systemen van OvernameAdvies.nl dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal OvernameAdvies.nl daarin volledig meewerken. De kosten voor de aanvullende werkzaamheden kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.

Artikel 9.   Intellectueel Eigendom

9.1 De Dienst(en), de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Website is het intellectueel eigendom van OvernameAdvies.nl of diens licentiegever(s). Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van OvernameAdvies.nl, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan. Gebruiker erkent dat er op de Website / het platform intellectuele rechten rusten (waaronder auteursrechten) en zal nimmer content kopiëren.

9.2 Indien Gebruiker informatie stuurt naar OvernameAdvies.nl, bijvoorbeeld feedback over een fout op de Website of een suggestie voor verbetering van de Diensten, geeft zij OvernameAdvies.nl een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

9.3 Gebruiker verleent OvernameAdvies.nl het recht om de bedrijf, alsmede de bijbehorende advertentie, in te zetten voor promotie- en marketingdoeleinden van de Dienst. Het is OvernameAdvies.nl onder meer toegestaan op de Website te vermelden dat de bedrijf is verkocht. Voorgaande geldt eveneens na beëindiging van de Overeenkomst.

9.4 Indien OvernameAdvies.nl door middel van technische bescherming de programmatuur van de Website/Dienst heeft beveiligd, is het niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.

9.5 Bij een overtreding van het bepaalde in artikel 9.1 is Gebruiker een direct opeisbare boete van 10.000 euro per geval van schending en 2.500 euro voor iedere dag dat de overtreding voortduurt aan OvernameAdvies.nl verschuldigd, zonder dat hiervoor voorafgaand een ingebrekestelling hoeft te worden verstuurd en onverminderd het recht van OvernameAdvies.nl om schadevergoeding te vorderen dan wel andere rechtsmiddelen aan te wenden.

Artikel 10. Beschikbaarheid Website

10.1 OvernameAdvies.nl zal zich inspannen om de Website altijd beschikbaar te laten zijn, maar biedt geen garanties ten aanzien van de continue beschikbaarheid.

10.2 OvernameAdvies.nl heeft het recht om de Website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. OvernameAdvies.nl zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk te laten plaatsvinden op tijden waarop het gemiddeld gebruik van het platform laag is. OvernameAdvies.nl is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

Artikel 11. Gedrag

11.1 Gebruiker zal geen handelingen verrichten die de werking en/of het doel van de Dienst ondermijnen. Gebruiker dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Dienst en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen verwacht mag worden van een zorgvuldig Gebruiker.

11.2 Indien OvernameAdvies.nl een vermoeden krijgt of door een derde attent wordt gemaakt dat Gebruiker deze Algemene Voorwaarden overtreedt, is OvernameAdvies.nl gerechtigd alle redelijke maatregelen, zoals – maar niet beperkt tot – ontzegging van de toegang tot de Dienst en/of opheffing van diens account, te nemen die zij noodzakelijk acht om aan deze overtreding een einde te maken. OvernameAdvies.nl is nimmer schadevergoeding verschuldigd voor schade als gevolg van dergelijke maatregelen.

11.3 Indien Gebruiker bij het gebruik van de Website bugs en/of andere (software)fouten tegenkomt of ontdekt, dient Gebruiker hiervan direct per e-mail en/of per telefoon melding te maken bij OvernameAdvies.nl Het is Gebruiker niet toegestaan om de betreffende bugs en/of andere (software)fouten openbaar te maken of te exploiteren.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van OvernameAdvies.nl voor directe schade geleden door Gebruiker als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door OvernameAdvies.nl van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van OvernameAdvies.nl, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, beperkt tot een bedrag van EUR 250,- per gebeurtenis of EUR 1.000,- per jaar (exclusief btw). Voor de gratis Diensten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

12.2 Aansprakelijkheid van OvernameAdvies.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

12.3 Buiten de in dit artikel genoemde gevallen rust op OvernameAdvies.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van OvernameAdvies.nl.

12.4 De verplichting voor OvernameAdvies.nl tot het vergoeden van schade ontstaat slechts indien Gebruiker de schade binnen zeven (7) dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk meedeelt aan OvernameAdvies.nl.

12.5 Gebruiker vrijwaart OvernameAdvies.nl tegen aanspraken van derden en stelt OvernameAdvies.nl volledig schadeloos.

Artikel 13. Overmacht

13.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, beslaglegging, arbitraire opeisingsprocedure of gerechtelijke procedures, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat OvernameAdvies.nl door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst / uitvoering van de Dienst redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd, zal de uitvoering daarvan worden opgeschort tot de overmacht situatie is opgeheven.

13.2 Indien de overmacht periode langer duurt dan twee (2) kalendermaanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 14. Klachten

14.1 OvernameAdvies.nl is niet verantwoordelijk voor het gedrag van Verkoper, noch voor dat van Kopers en Adviseurs.

14.2 Kopers / Verkopers kunnen zich met klachten over de uitvoering van een Overname-overeenkomst wenden tot de desbetreffende Verkoper / Koper, eventueel bevoegde geschillencommissies, of de bevoegde rechter.

14.3 Indien Gebruiker een klacht heeft over de Diensten kan Gebruiker contact opnemen middels de contactgegevens die onderaan de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen.

Artikel 15. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

15.1 OvernameAdvies.nl mag deze Algemene Voorwaarden op ieder moment aanpassen.

15.2 OvernameAdvies.nl zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen op de Website, zodat Gebruiker daar kennis van kan nemen.

15.3 Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling niet wil accepteren, kan Gebruiker tot de datum van inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 16. Slotbepalingen

16.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar OvernameAdvies.nl gevestigd is.

16.3 Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

16.4 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

16.5 De administratie van OvernameAdvies.nl is leidend en geldt als dwingend bewijs in een eventueel geschil, behoudens tegenbewijs te leveren door Gebruiker.

16.6 OvernameAdvies.nl is gerechtigd al haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de Dienst van haar overneemt.

Artikel 17. Contactgegevens

Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

OvernameAdvies B.V.
Sleepboot 11b
3991 CN Houten
T: 030-7601505

E: contact@overnameadvies.nl
KvK: 82196672

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake