Tax shield

HOME/  Kennisbank/  Woordenboek/  Tax Shield

Werking van een tax shield

Een tax shield verwijst naar het gebruik van bepaalde uitgaven of verliezen door een bedrijf om de belastbare inkomsten te verminderen, wat resulteert in een verlaging van de verschuldigde belastingen. Deze term wordt veel gebruikt in de financiële wereld en is een belangrijk concept in corporate finance en belastingplanning.

Werking van een tax shield

Het belastingvoordeel (tax shield) ontstaat wanneer een bedrijf bepaalde uitgaven aftrekt van zijn inkomsten voordat de belasting over de winst wordt berekend. Voorbeelden van uitgaven die als tax shield kunnen fungeren zijn de rentekosten op schulden, afschrijvingen op activa, en bepaalde niet-operationele verliezen.

Rente-uitgaven op schulden zijn een veelvoorkomend voorbeeld van een tax shield. Omdat de rente op bedrijfsschulden doorgaans aftrekbaar is van de inkomstenbelasting, kan het aangaan van schulden een belastingvoordeel opleveren. Dit belastingvoordeel verlaagt de netto kosten van de schuld voor het bedrijf. De belastingbesparing die hierdoor ontstaat, is in wezen een 'schild' tegen de inkomsten die anders zouden worden belast.

Afschrijvingen zijn ook een vorm van tax shield. Wanneer een bedrijf investeert in activa, zoals apparatuur of gebouwen, mag het de kosten over zijn verwachte levensduur afschrijven. De jaarlijkse afschrijvingskosten verminderen het belastbaar inkomen, wat resulteert in lagere belastingen.

Berekening van een tax shield

De waarde van een tax shield wordt bepaald door de aftrekbare uitgave te vermenigvuldigen met het belastingtarief van het bedrijf. Als een bedrijf bijvoorbeeld 1.000.000 Euro aan rente betaalt en het belastingtarief is 30%, dan is de waarde van het rente tax shield 300.000 Euro (1.000.000 x 0,30).

Strategische overwegingen

Bedrijven kunnen strategische financiële beslissingen nemen om hun tax shield te optimaliseren. Bijvoorbeeld, een bedrijf zou kunnen kiezen om meer schuld aan te gaan in plaats van eigen vermogen om te profiteren van het rente tax shield. Deze strategie moet echter zorgvuldig worden overwogen, omdat een te hoge schuldgraad ook kan leiden tot financiële instabiliteit.

Beperkingen en regelgeving

Belastingautoriteiten zijn zich bewust van het potentieel voor misbruik van tax shields en hebben daarom regels en beperkingen ingesteld. Zo zijn er beperkingen op de aftrekbaarheid van rente en zijn er regels die bedrijven verhinderen om uitsluitend voor belastingdoeleinden onredelijk hoge schulden aan te gaan.

Internationale aspecten

Het concept van een tax shield is niet uniek voor een bepaald land; het is een wereldwijd fenomeen. Echter, de specifieke regels en de effectiviteit van verschillende soorten tax shields variëren van jurisdictie tot jurisdictie.

Key takeaways

  • Een tax shield is een middel om belastbare inkomsten te verminderen door bepaalde toegestane uitgaven af te trekken, waardoor de verschuldigde belastingen worden verlaagd.
  • Veelvoorkomende voorbeelden van tax shields zijn de aftrek van rente op schulden en afschrijvingen op activa.
  • De waarde van een tax shield wordt berekend door de aftrekbare uitgave te vermenigvuldigen met het belastingtarief van het bedrijf.
  • Bedrijven kunnen financiële beslissingen nemen om hun tax shields te optimaliseren, maar moeten de financiële stabiliteit niet in gevaar brengen.
  • Er zijn regels en beperkingen om het misbruik van tax shields te voorkomen.
  • Tax shields zijn een internationaal concept, maar de specifieke regels en voordelen variëren per land.

Veelgestelde vragen over tax shields

Kunnen alle bedrijfsuitgaven worden gebruikt als tax shield?

Nee, niet alle bedrijfsuitgaven zijn aftrekbaar. Alleen de kosten die expliciet door de belastingwetten als aftrekbaar zijn aangemerkt, kunnen als tax shield dienen. Voorbeelden van niet-aftrekbare uitgaven kunnen boetes en bepaalde soorten entertainmentkosten zijn.

Is de rente op alle soorten schulden aftrekbaar?

De aftrekbaarheid van rente kan variëren afhankelijk van de fiscale regels van het betreffende land. Over het algemeen is rente op zakelijke leningen aftrekbaar, maar er kunnen beperkingen zijn, bijvoorbeeld bij excessieve schuld of bij specifieke soorten leningen.

Kan een individuele investeerder een tax shield gebruiken?

Ja, individuele investeerders kunnen ook tax shields gebruiken. Bijvoorbeeld, hypotheekrente aftrek is een vorm van tax shield die veel gebruikt wordt door huiseigenaren in sommige landen.

Verandert de waarde van een tax shield als het belastingtarief verandert?

Ja, de waarde van een tax shield is direct gekoppeld aan het belastingtarief. Als het tarief stijgt, neemt de waarde van het tax shield toe; als het tarief daalt, neemt de waarde af.

Zijn tax shields altijd voordelig voor bedrijven?

Hoewel tax shields een belastingbesparing bieden, moeten ze worden afgewogen tegen andere financiële overwegingen, zoals de kosten van schuld en het risico van overmatige leverage (verhouding tussen schuld en EBITDA). Ze zijn niet per se in elke situatie voordelig.

 

 

 

Wat gebeurt er met een tax shield bij een verlies?

Als een bedrijf een fiscaal verlies heeft, kan het tax shield soms worden doorgeschoven naar toekomstige belastingjaren, afhankelijk van de fiscale wetgeving. Dit kan het bedrijf toestaan om toekomstige belastingen te verlagen wanneer het winstgevend wordt.

Zijn er beperkingen aan het gebruik van tax shields?

Ja, de meeste landen hebben beperkingen en regels om het gebruik van tax shields te reguleren om belastingontwijking te voorkomen. Dit kan beperkingen omvatten op de hoeveelheid rente die kan worden afgetrokken of de toepassing van alternatieve minimale belastingen.

Wat is het effect van tax shields op de bedrijfswaardering?

Tax shields kunnen de waarde van een bedrijf verhogen omdat ze de belastinglast verminderen en daardoor de vrije kasstromen verhogen, die op hun beurt worden gebruikt in waarderingsmodellen zoals de Discounted Cash Flow (DCF) methode.

Kunnen tax shields worden beschouwd als een vorm van belastingontwijking?

Hoewel tax shields legitieme fiscale instrumenten zijn, kunnen ze onderworpen zijn aan nauwkeurig onderzoek door belastingautoriteiten om ervoor te zorgen dat ze niet worden gebruikt voor agressieve belastingplanning of -ontwijking. Bedrijven moeten zorgen voor naleving van zowel de letter als de geest van de wet.

Hoe reageren belastingautoriteiten op overmatig gebruik van tax shields?

Belastingautoriteiten kunnen regels opleggen zoals 'thin capitalization'-regels die beperken hoeveel rente een bedrijf kan aftrekken gebaseerd op zijn kapitaalstructuur of verhouding tussen schuld en eigen vermogen. Ze kunnen ook documentatie eisen om de zakelijke noodzaak van bepaalde transacties te bewijzen.

Wat is het verschil tussen een tax shield en belastingkredieten?

Een tax shield vermindert het belastbaar inkomen, terwijl belastingkredieten direct van de belastingverplichting afgetrokken worden. Belastingkredieten kunnen in sommige gevallen waardevoller zijn omdat ze op één-op-één basis van de belastingschuld afgetrokken worden, in plaats van alleen het belastbaar inkomen te verlagen.

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake