Material adverse change clausule

HOME/  Kennisbank/  Woordenboek/  MAC Clausules

Material adverse change clausule (MAC-clausule)

Een Material Adverse Change clausule (MAC-clausule) is een contractuele bepaling die wordt opgenomen in de overeenkomsten van fusies en overnames en soms in leningsovereenkomsten. Deze clausule stelt een partij in staat om zich terug te trekken uit een overeengekomen transactie vóór de afsluiting als er zich een gebeurtenis voordoet die een aanzienlijk negatief effect heeft op de financiële gezondheid, activa, bedrijfsvoering of vooruitzichten van het te overnemen bedrijf.

Juridisch kader

De interpretatie van een MAC-clausule hangt af van de jurisdictie en de specifieke formulering in het contract. In het algemeen vereist de toepassing van een MAC-clausule dat de negatieve verandering aanzienlijk is en een duurzaam effect heeft op het bedrijf. De clausule wordt op maat gemaakt voor elke transactie en kan variëren in breedte en diepte.

Functie

De MAC-clausule fungeert als een beschermingsmechanisme voor kopers, en in sommige gevallen ook voor verkopers, door een manier te bieden om een overeenkomst te heroverwegen of te beëindigen zonder contractbreuk te plegen, wanneer er zich na het ondertekenen van de overeenkomst, maar voor de afsluiting, belangrijke negatieve ontwikkelingen voordoen. Deze clausules worden vaak ingezet als een vorm van risicobeheer voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals economische neergang, significante wettelijke wijzigingen, of rampen.

Beoordeling van een MAC

Bij de beoordeling of er sprake is van een MAC moet men rekening houden met:

  • De significantie van de verandering: deze moet substantieel zijn en niet slechts een tijdelijke fluctuatie.
  • De duurzaamheid: het moet waarschijnlijk zijn dat het negatieve effect blijvend is.
  • De reikwijdte van de impact: de negatieve gebeurtenis moet het bedrijf in zijn geheel beïnvloeden en niet slechts een deel ervan.
  • De voorzienbaarheid: vaak worden gebeurtenissen die voorzienbaar waren ten tijde van de overeenkomst uitgesloten.

Uitzonderingen

MAC-clausules specificeren vaak uitzonderingen, waarbij bepaalde gebeurtenissen niet als MAC worden beschouwd, bijvoorbeeld veranderingen in de algemene economie of branche waarin het bedrijf actief is. Deze uitsluitingen helpen te voorkomen dat een partij de clausule misbruikt om zich om oneigenlijke redenen terug te trekken uit de deal.

Juridische geschillen

In het geval van een geschil over de interpretatie van een MAC-clausule, zal een rechtbank of arbitragecommissie de specifieke bewoordingen van het contract en de omstandigheden rond de beweerde MAC analyseren. Jurisprudentie op dit gebied is complex en varieert aanzienlijk per jurisdictie.

Belang in M&A transacties

Bij M&A transacties is een MAC-clausule essentieel omdat het een van de weinige uitgangen biedt na het ondertekenen van de overeenkomst, waardoor het een sleutelcomponent is in de onderhandelingsstrategieën.

Key takeaways

  • Een MAC-clausule biedt een uitweg uit een M&A deal indien er een significante en duurzame negatieve verandering optreedt in de onderneming die wordt overgenomen.
  • De toepassing van een MAC is afhankelijk van de exacte formulering in de overeenkomst en de jurisdictie.
  • Het beoordelen van een MAC vereist analyse van de significantie, duurzaamheid, en reikwijdte van de negatieve gebeurtenis.
  • Er zijn vaak specifieke uitzonderingen gedefinieerd in een MAC-clausule om misbruik te voorkomen.
  • Bij geschillen over de interpretatie van een MAC-clausule zal de juridische context en de specifieke contracttaal bepalend zijn.
  • MAC-clausules zijn een cruciaal element in de risicobeheerstrategieën van M&A transacties.

Veelgestelde vragen over MAC-clausules

Hoe beschermen MAC-clausules de verkoper?

Hoewel MAC-clausules voornamelijk kopers beschermen, kunnen ze ook verkopers beschermen door duidelijke voorwaarden te stellen waaronder een koper zich kan terugtrekken. Dit helpt bij het voorkomen van onzekerheid en kan de verkoper beschermen tegen ongerechtvaardigde pogingen van de koper om de deal te heronderhandelen of te annuleren.

Kunnen MAC-clausules worden aangepast?

Ja, MAC-clausules kunnen worden aangepast en worden vaak intensief onderhandeld. De clausules kunnen specifieke gebeurtenissen uitsluiten, bepaalde drempels stellen voor de impact van veranderingen, of bepaalde sectoren of geografische gebieden insluiten of uitsluiten.

Wat gebeurt er als partijen het niet eens zijn over de interpretatie van een MAC-clausule?

Als partijen het oneens zijn, kan het nodig zijn om juridisch advies in te winnen en kan de kwestie voor een rechtbank of arbitragecommissie worden gebracht om te bepalen of de clausule van toepassing is en of de overeenkomst rechtsgeldig beëindigd kan worden.

Heeft de COVID-19-pandemie invloed gehad op MAC-clausules?

De COVID-19-pandemie heeft de aandacht op MAC-clausules gevestigd en heeft geleid tot meer gedetailleerde onderhandelingen over wat dergelijke clausules moeten omvatten, vooral met betrekking tot pandemieën en andere onvoorziene wereldwijde gebeurtenissen.

Kunnen MAC-clausules toekomstige of potentiële gebeurtenissen dekken?

Dit hangt af van hoe de clausule is opgesteld. Sommige MAC-clausules kunnen zo worden geschreven dat ze ook toekomstige of potentiële gebeurtenissen omvatten die een waarschijnlijke materiële nadelige impact kunnen hebben.

Zijn MAC-clausules onderhevig aan regionale wetgeving?

Ja, de interpretatie en handhaafbaarheid van MAC-clausules kunnen variëren afhankelijk van de jurisdictie. Lokale wetten en rechtbankbeslissingen kunnen de werking van deze clausules beïnvloeden, en het is belangrijk om rekening te houden met deze variaties bij het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst.

Hoe specifiek moet een MAC-clausule zijn?

Een MAC-clausule moet voldoende specifiek zijn om duidelijkheid te bieden over wat als een materiële nadelige verandering wordt beschouwd en welke omstandigheden een partij toestaan om zich terug te trekken. Tegelijkertijd kan een zekere mate van algemeenheid nodig zijn om niet-voorziene omstandigheden te dekken. De balans tussen specificiteit en flexibiliteit is cruciaal en hangt af van de voorkeuren en onderhandelingsmacht van de betrokken partijen.

Hebben MAC-clausules een standaardduur tussen het tekenen en sluiten?

Nee, er is geen standaardduur. De periode tussen het tekenen en sluiten (de zogenaamde 'interim-periode') kan variëren afhankelijk van de complexiteit van de transactie, wettelijke vereisten, en andere praktische overwegingen. De MAC-clausule is gedurende deze hele periode van kracht, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

Kan een partij een MAC-clausule negeren als beide partijen verder willen met de transactie?

Ja, zelfs als er zich een gebeurtenis voordoet die technisch gezien een MAC zou kunnen activeren, kunnen partijen ervoor kiezen om dit te negeren en de transactie toch voort te zetten. Dit kan voorkomen wanneer de partijen het erover eens zijn dat het voortzetten van de transactie in hun beider belang is.

Hoe bewijst men dat een MAC heeft plaatsgevonden?

Het bewijs van een MAC vereist meestal een gedetailleerde analyse van de financiële gegevens en andere operationele cijfers van het doelbedrijf om aan te tonen dat er een significante achteruitgang heeft plaatsgevonden. Daarnaast kan het nodig zijn om te laten zien dat de verandering uniek is voor het doelbedrijf en niet gewoon een reflectie is van algemene economische of industrie-specifieke trends, tenzij dergelijke trends expliciet zijn opgenomen in de clausule.

Wat is het verschil tussen een MAC-clausule en een force majeure clausule?

Een MAC-clausule is specifiek voor M&A-transacties en heeft betrekking op een breed scala van gebeurtenissen die een materieel nadelige invloed kunnen hebben op de bedrijfsvoering of financiële resultaten van een bedrijf. Een force majeure clausule daarentegen, is breder toepasbaar en heeft betrekking op onvermijdelijke en onvoorspelbare gebeurtenissen buiten de controle van de partijen, zoals natuurrampen of oorlog, die de uitvoering van contractuele verplichtingen onmogelijk maken.

Hoe vaak worden MAC-clausules daadwerkelijk ingeroepen?

MAC-clausules worden niet vaak ingeroepen, deels omdat het bewijs van een MAC moeilijk te leveren kan zijn en de drempel voor wat als materieel wordt beschouwd, hoog is. Bovendien kunnen partijen vaak onderhandelen over aanpassingen aan de deal in plaats van de transactie volledig te beëindigen.

Hoe beïnvloedt een MAC-clausule de onderhandelingen tijdens een M&A-proces?

Een MAC-clausule kan een belangrijk onderdeel van de onderhandelingen zijn, omdat het de risico's die een koper neemt kan beperken. Een goed onderhandelde MAC-clausule kan de koper beschermen tegen onvoorziene omstandigheden, terwijl het tegelijkertijd de verkoper zekerheid kan bieden dat de koper niet van elke kleine tegenslag gebruik zal maken om zich terug te trekken.

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake