Bedrijfsopvolgingsregeling

HOME/  Kennisbank/  Woordenboek/  Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Over de Bedrijfsopvolgingsregeling (ook wel "BOR")

De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een fiscale faciliteit in Nederland die bedoeld is om de overdracht van familiebedrijven te vergemakkelijken. Door deze regeling kan de belastingheffing over de waarde van het bedrijf dat wordt overgedragen geheel of gedeeltelijk worden uitgesteld of verminderd. Hierdoor wordt het voor familieleden financieel aantrekkelijker om het bedrijf over te nemen, en kunnen bedrijven binnen de familie worden behouden zonder dat dit leidt tot financiële problemen door hoge belastingclaims.

Wat is de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)?

De BOR is opgezet om te voorkomen dat erf- of schenkbelasting een belemmering vormt bij de overdracht van een familiebedrijf. Wanneer een bedrijf wordt geschonken of geërfd, kan hierover belasting verschuldigd zijn. Deze belasting kan de continuïteit van het bedrijf in gevaar brengen, vooral als er onvoldoende liquide middelen zijn om de belasting te betalen. Door de BOR kunnen ondernemers gebruik maken van aanzienlijke vrijstellingen, waardoor de belastingdruk aanzienlijk wordt verminderd.

Voorwaarden BOR

Om gebruik te maken van de BOR moeten zowel de schenker/erflater als de verkrijger aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 1. Actief Bedrijf: De BOR is van toepassing op ondernemingsvermogen. Dit betekent dat het bedrijf daadwerkelijk een onderneming moet behelsen en geen beleggingsactiviteiten moet hebben.
 2. Bezitseis: De onderneming moet voor een schenking minimaal vijf jaar in bezit zijn van de schenker. Bij een erfenis geldt deze eis ook voor de overledene.
 3. Voortzettingseis: Na de overdracht moet de verkrijger de onderneming nog minimaal vijf jaar voortzetten.
 4. Objectieve Voortzettingseis: Het bedrijf moet in essentie dezelfde bedrijfsactiviteiten blijven uitvoeren gedurende de voortzettingsperiode.
 5. Materiële Ondernemingseis: Er moet sprake zijn van een materiële onderneming. Dit betekent dat er een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal is die deelneemt aan het economische verkeer met het oogmerk winst te behalen.

Key Takeaways

 • De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een fiscale faciliteit in Nederland om de overdracht van familiebedrijven fiscaal aantrekkelijker te maken.
 • De BOR kan erf- of schenkbelasting bij overdracht van een bedrijf verminderen of uitstellen.
 • Voorwaarden voor de BOR omvatten eisen zoals het daadwerkelijk bedrijven van een actieve onderneming, het voldoen aan de bezits- en voortzettingseisen, en het handhaven van dezelfde bedrijfsactiviteiten gedurende een bepaalde periode.
 • De regeling is bedoeld om de financiële continuïteit en het voortbestaan van familiebedrijven te waarborgen bij overdracht binnen de familie.

Hoe bereken je de BOR?

De berekening van de BOR hangt af van de actuele vrijstellingen en tarieven zoals vastgesteld door de Belastingdienst. In het algemeen bestaat de berekening van de BOR uit een 100% vrijstelling tot een bepaald bedrag en een gedeeltelijke vrijstelling (vaak rond de 83%) voor het meerdere boven dit bedrag. Let op: de exacte percentages en bedragen kunnen veranderen, dus het is belangrijk om altijd de actuele cijfers van de Belastingdienst te raadplegen.

Voorbeeldberekening 1:
Stel, de 100% vrijstelling is vastgesteld op €1.100.000 en de gedeeltelijke vrijstelling voor het meerdere is 83%.

Bij een bedrijfswaarde van €800.000:

 • De volledige waarde van €800.000 valt onder de 100% vrijstelling, dus er is geen erf- of schenkbelasting verschuldigd over dit bedrag.

Voorbeeldberekening 2:
Bij een bedrijfswaarde van €2.000.000:

 • De eerste €1.100.000 valt onder de 100% vrijstelling.
 • Het meerdere boven de €1.100.000 is €900.000.
 • De gedeeltelijke vrijstelling van 83% over €900.000 is €747.000.
 • Dit betekent dat er erf- of schenkbelasting verschuldigd is over €153.000 (€900.000 - €747.000).

Belangrijk: Bovenstaande berekeningen zijn vereenvoudigd en bedoeld als illustratie. In de praktijk kunnen er aanvullende factoren en regelingen van toepassing zijn die de berekening beïnvloeden. Het is daarom altijd raadzaam om een fiscaal adviseur te raadplegen voor een exacte berekening en advies op maat.

Veelgestelde vragen over de BOR

Wat gebeurt er als ik de voorwaarden van de BOR niet naleef?

Als niet aan de voorwaarden van de BOR wordt voldaan, bijvoorbeeld als het bedrijf binnen vijf jaar na overdracht wordt gestaakt, kan de eerder verkregen belastingvrijstelling worden teruggenomen. Er kan dan alsnog erf- of schenkbelasting verschuldigd zijn.

Is de BOR ook van toepassing op eenmanszaken?

Ja, de BOR kan ook van toepassing zijn op eenmanszaken, mits deze voldoen aan de gestelde voorwaarden voor ondernemingsvermogen.

Hoe vraag ik de BOR aan?

De toepassing van de BOR gebeurt automatisch bij het indienen van een aangifte erf- of schenkbelasting waarin u aangeeft dat u meent recht te hebben op de BOR. Het is wel raadzaam om hierbij de hulp in te schakelen van een fiscaal adviseur om zeker te zijn dat aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Zijn er grenzen aan het bedrag dat kan worden vrijgesteld onder de BOR?

Ja, er zijn bepaalde grenzen en percentages die van toepassing zijn op de vrijstelling. De exacte bedragen en percentages kunnen echter variëren en worden regelmatig bijgewerkt. Raadpleeg daarom altijd de meest recente fiscale documentatie of een fiscaal adviseur.

Wat gebeurt er als het bedrijf binnen vijf jaar na overdracht failliet gaat?

Als het bedrijf buiten de schuld van de verkrijger failliet gaat binnen de vijf jaar na overdracht, kan er onder bepaalde voorwaarden toch worden voldaan aan de voortzettingseis. Het is belangrijk om dit goed te documenteren en te overleggen met een fiscaal adviseur.

Is de BOR alleen van toepassing op volledige bedrijfsovernames of ook op gedeeltelijke overnames?

De BOR kan ook van toepassing zijn op gedeeltelijke overnames, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan en het gaat om een wezenlijk deel van het ondernemingsvermogen.

Hoe verhoudt de BOR zich tot andere fiscale regelingen bij bedrijfsoverdracht?

De BOR kan in combinatie met andere fiscale regelingen worden toegepast, zoals de doorschuifregelingen in de inkomstenbelasting. Het is belangrijk om de samenloop en volgorde van deze regelingen goed te overwegen om optimaal fiscaal voordeel te behalen.

Is de BOR ook van toepassing op bedrijfspanden?

Ja, bedrijfspanden die behoren tot het ondernemingsvermogen en worden gebruikt in de onderneming kunnen ook onder de BOR vallen. Als het pand echter wordt aangemerkt als beleggingsvermogen, dan is de BOR niet van toepassing.

Wat als het bedrijf vlak voor overdracht sterk in waarde stijgt of daalt?

De waarde van het bedrijf op het moment van schenking of overlijden is bepalend voor de toepassing van de BOR. Waardeschommelingen vlak voor dat moment kunnen dus invloed hebben op het belastingvoordeel.

Geldt de BOR ook voor bedrijven met veel schulden?

Schulden behorend tot het ondernemingsvermogen worden in mindering gebracht op de waarde van de onderneming bij het bepalen van de grondslag voor de erf- of schenkbelasting. Het is echter belangrijk om de exacte impact op de BOR met een adviseur te bespreken.

Hoe wordt de waarde van het bedrijf bepaald voor de BOR?

De waarde van het bedrijf wordt meestal bepaald op basis van de goingconcernwaarde, oftewel de waarde van de onderneming bij voortzetting van de bedrijfsactiviteiten.

Kan ik de BOR toepassen bij de verkoop van mijn bedrijf aan een derde partij?

De BOR is voornamelijk bedoeld voor overdrachten binnen de familie. Als het bedrijf wordt verkocht aan een derde partij, zijn er andere fiscale faciliteiten en regelingen die mogelijk van toepassing kunnen zijn. Het is raadzaam om hierover te overleggen met een fiscaal adviseur.

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake