Garanties en Vrijwaringen

Door: Chadi Ahmed

HOME/  Kennisbank/  Juridisch/  Garanties en Vrijwaringen

Wat is het verschil tussen Garanties en Vrijwaringen?

Garanties en vrijwaringen worden vaak als een kern-element binnen een overnameproces gezien. Maar wat houden deze begrippen in? En op welke wijze verschillen zij van elkaar?

Wat zijn garanties en vrijwaringen?

Garanties en vrijwaringen zijn belangrijke grondbegrippen. Hoewel ze een grote rol spelen, bestaan er geen duidelijk omvattende beschrijvingen in de wet van wat deze begrippen inhouden. Beiden zijn in ieder geval gericht op het verdelen van risico’s die gemoeid zijn bij het overnameproces.

Garanties: ontwikkelingen en risico’s?

Garanties zijn verklaringen die de verkoper afgeeft, waarbij er wordt verzekerd dat de omstandigheden die worden afgesproken kloppen. Het is dus een contractuele bepaling waarin er afspraken worden gemaakt. De wijze waarop de bepalingen worden gelezen wordt in de jurisprudentie verder uitgelegd. Hierbij wordt namelijk de Haviltex-norm aangehouden. Dit houdt in dat de partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepaling mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Het praktische resultaat hiervan is dat de koper en verkoper verschillende belangen behartigen. De koper zal proberen zoveel mogelijk garanties te bewerkstelligen. Hiernaast wil de koper ervoor zorgen dat de garanties zo uitgebreid mogelijk worden vastgesteld. De verkoper zal daarentegen niet alleen de garanties willen beperken, ook de werking ervan wil hij zoveel mogelijk specificeren. Er worden dan door de verkoper een aantal verschillende omstandigheden beschreven waarbij er geen sprake is van garantie. Een simpel, veelvoorkomend voorbeeld is dat van het kopen van een telefoon. We hebben vandaag de dag allemaal een telefoon nodig. Wanneer wij deze aanschaffen krijgen wij gedurende een bepaalde tijd garantie voor schade. Wat veel mensen echter meemaken is dat wanneer er waterschade ontstaat of de koper de telefoon laat vallen, er geen sprake is van garantie onder de basisvoorwaarden. Dit is zo omdat de verkoper in deze instantie zoveel mogelijk de garantie heeft ingeperkt.

Al met al valt dus te concluderen dat het belangrijk is om bij garanties duidelijkheid te verschaffen in de regelingen en oog te houden op de verschillende belangen die beide partijen hebben als het gaat om het verschaffen of ontvangen van garantie.

Gegeven garanties en vrijwaringen kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Bel voor advies.   

Verzenden ›

Vrijwaringen?

Het begrip vrijwaring wordt niet omschreven in de wet en/of jurisprudentie. Het is een niet-vastomlijnd juridisch begrip. Vrijwaringen houden, net als bij garanties, contractuele regelingen in tussen partijen om eventuele aansprakelijkheid te dekken. Wat vrijwaringen onderscheidt ten opzichte van de garantie is dat de mogelijke risico’s en problemen vooraf zijn vastgesteld, en daarom specifiek worden opgesteld. Het kan dus ook wel gezien worden als het spiegelbeeld van de specificering die door de verkoper wordt toegepast bij het opstellen van de bepalingen bij garantie. Het risico ligt dan dus op voorhand bij de verkoper.

Verschil tussen garanties en vrijwaringen?

Het grote verschil tussen garanties en vrijwaringen is dat men zich bij de vrijwaring al een stap verder bevindt ten opzichte van de garantie. Bij de garantie moet eerst door een van de partijen bewezen worden dat er sprake is van een inbreuk op de garantie. Bij de vrijwaring gaat het echter vaak om zó’n specifieke gebeurtenis die voorzienbaar is, waardoor bij het optreden van deze gebeurtenis er niet eerst een wanprestatie of inbreuk van vrijwaring bewezen moet worden. Het is dan aan de verkoper om aan te tonen dat het niet zo is. Het is daarom belangrijk om goed te kijken naar de situatie en op basis daarvan een goed onderscheid te houden tussen garantie en vrijwaring. Op basis van de contractuele afspraken en de afspraken die over en weer van elkaar worden verwacht moet getracht worden verdere conflicten in de toekomst te voorkomen

OvernameAdvies?

Het is duidelijk dat garanties en vrijwaringen vooral een kernelement hebben als het gaat om een verkopende partij enerzijds, en kopende partij anderzijds. De twee contractuele bepalingen lijken erg veel op elkaar, maar hebben bij het inroepen van de bepaling wel andere eisen en gevolgen die teweeg worden gebracht. Het is daarom belangrijk om goed onder ogen te houden wat de belangen zijn van u als partij, maar ook wat de belangen van uw tegenpartij zullen zijn. Op basis van deze kennis en deze analyse kunnen de bepalingen op een duidelijke manier worden opgesteld voor beide partijen, met weinig mogelijkheden tot betwisting van een der partijen. Hierbij moet enerzijds de Haviltex-norm gehanteerd worden, maar ook de grammaticale uitleg van de bepaling kan een doorslaggevende rol spelen. Voor het inroepen van een garantie moet nog wel bewezen worden dat er sprake is van een wanprestatie in de specifieke bepaling. Voor de vrijwaring is er op voorhand bekend dat er een risico bestaat, waarvoor wordt afgesproken dat de verkoper daar risico voor draagt zodra dit risico werkelijkheid wordt. Al met al zijn garanties en vrijwaring belangrijke elementen in overnameprocedures. Daarom het advies: zorg dat alle afspraken zo duidelijk mogelijk en zo onbetwist mogelijk worden opgesteld, hiermee worden verdere procedures en geschillen voorkomen en worden zowel de verkoper als de koper beschermd wanneer er een overeenkomst bestaat.

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake