Bedrijf verkopen waarde

Wat is de waarde van mijn bedrijf? Hoeveel zal ik krijgen bij de uitkoop van mijn bedrijf? Dit zijn enkele vragen die ondernemers zich kunnen afvragen. Het is niet meer dan menselijk om bezorgd te zijn over hoe jouw werk, tijd en investering zullen worden gewaardeerd. Het is normaal dat je jouw bedrijf in het beste licht wilt presenteren en dat je bang bent dat het ondergewaardeerd zal worden.

HOME/ 

Doe de gratis intake:
"Bedrijf Verkopen"

Doe een korte online intake en we vertellen je waar je staat en wat te verbeteren.
Inventarisatie
Aandachtspunten
Overname-advies Score*

*) Deze geeft op een schaal van 0 tot 100 aan hoe klaar je bent voor een verkoop van je bedrijf!


Je gaat jouw bedrijf verkopen - Maar wat is de waarde?

Op het eerste gezicht lijkt de waardering van een bedrijf een gemakkelijke taak. Immers, is de waarde van een bedrijf niet gewoon hoeveel iemand bereid is ervoor te betalen? Helaas is niets minder waar. Het waarderen van een bedrijf vereist gespecialiseerde kennis, ervaring en inzicht die verder gaan dan het simpelweg optellen van activa, cashflow en winst.

Er zijn verschillende methoden om de waarde van een bedrijf te bepalen.

De markt waarderingsmethode

De markt waarderingsmethode is een kapitalisatiemethode die de huidige waarde van een bedrijf bepaalt door rekening te houden met het toekomstige cashflow potentieel. Deze bepaling staat ook bekend als marktbenadering, waarderingsmethode of relatieve waardering.

Het is gebaseerd op het principe dat de waarde van een bedrijf niet hoger kan zijn dan het bedrag dat het zou opbrengen als het verkocht zou worden in een "arms length" transactie. Deze "waarde" wordt bepaald door de prijzen te onderzoeken waartegen soortgelijke ondernemingen in de afgelopen tijd zijn verkocht.

De markt waarderingsmethode maakt hoofdzakelijk gebruik van vergelijkingspunten om een reële waarde af te leiden voor een individueel activum of voor de hele onderneming. In dit geval bepaalt men waarvoor andere soortgelijke activa of ondernemingen recentelijk zijn verkocht, en van daaruit gebruikt men deze verkopen als referentiepunten of richtlijnen voor de waardering van het beschouwde activum (waarvoor geen door de markt gegenereerde prijs bestaat).

De aangepaste boekwaarde methode

De aangepaste boekwaarde methode is een waarderingsmethode die de waarde van een bedrijf bepaalt als het verschil tussen de totale activa en de totale passiva. Deze wijze van waardebepaling wordt ook vaak het gecorrigeerd netto actief genoemd. Het is voornamelijk een statisch gegeven en er wordt geen rekening gehouden met toekomstige winstcapaciteiten van de onderneming.

Bij een fusie of overname kan de aangepaste boekwaarde methode worden gebruikt om het belang van derden van een koper te berekenen door het minderheidsbelang van de verkoper af te trekken van zijn boekwaarde.

Deze methode voor waardering kan weliswaar een troef zijn bij fusieonderhandelingen, maar kent heel wat beperkingen.

De verdisconteerde kasstroommethode

De bedrijfswaarde van een activum is zijn toekomstige baten, verminderd met de contante waarde van eventuele bijbehorende kosten.

Bij deze berekening zijn er vier belangrijke onderdelen van de berekening van de bedrijfswaarde. Elk onderdeel wordt hieronder nader toegelicht.

  1. Disconteringsvoet - om het risico weer te geven dat verbonden is aan de kasstromen die naar verwachting door het activum zullen worden gegenereerd;
  2. Toekomstige kasstromen - een schatting, gebaseerd op bewijsmateriaal dat verkregen kan worden uit interne en externe bronnen;
  3. Verkoopkosten - dit zijn de marginale kosten die rechtstreeks verband houden met de verkoop van het activum, en die alle directe transactiekosten (zoals honoraria en commissies) en directe verkoopkosten (zoals juridische of boekhoudkundige kosten) omvatten; en
  4. Vervangingskosten - dit zijn de marginale kosten voor de vervanging van een activum, en zijn doorgaans gemakkelijker te bepalen dan toekomstige kasstromen, aangezien de vervangingsprijzen gewoonlijk kunnen worden geraamd op basis van recente transacties en marktgegevens.

Deze methode is vaak moeilijk vast te leggen, omdat het hierbij om een vrij technische bepaling gaat.

De goodwill methode

De goodwill methode probeert een bedrijf te waarderen aan de hand van de verwachte kasstromen die het voor zijn eigenaars zal genereren gedurende de rest van hun leven. Deze aanpak heeft verscheidene voordelen ten opzichte van andere methoden, onder andere de mogelijkheid om het groeipotentieel van een bedrijf vast te leggen.

De Goodwill Methode is vooral nuttig bij het waarderen van een bedrijf dat onlangs zijn inkomsten heeft verhoogd, zoals door een overname of een uitbreiding van zijn productlijn. Nochtans, kan de berekening van huidige goodwill moeilijk zijn omdat het een raming van toekomstige winsten impliceert, die op dit ogenblik onbekend zijn en waar vaak geen voorgaande van beschikbaar is.

Waarop moet je letten bij het bepalen van je bedrijfswaarde?

Uiteraard zijn bovenstaande methodes een louter cijfermatige bepaling en heeft een bedrijf voor de eigenaar ook een gevoelsmatige waarde die niet te schatten valt in een monetair bedrag. Het loont daarom de moeite om met beide voeten op de grond te staan, voordat je je aan officiële schattingen onderwerpt.

  1. Laat een deskundige de waarde van je bedrijf bepalen. Je kunt een financieel adviseur, accountant of advocaat vragen een mening te geven over wat jouw bedrijf waard zou zijn als het vandaag zou worden verkocht. Dit zal je een idee geven van hoeveel geld je zou kunnen ontvangen als je je bedrijf verkoopt, maar het garandeert niet dat je dit bedrag ook werkelijk zult ontvangen wanneer je je bedrijf in de markt zet.
  2. Kijk bij andere bedrijven die verkocht zijn in vergelijkbare situaties als het jouwe en kijk wat zij opbrachten v.w.b. de verkoopprijs per aandeel of totaal investeringsbedrag per aandeel (inclusief schuld). Dit kan je een goed idee geven van wat jouw bedrijf waard zou kunnen zijn als het vandaag op de markt werd gebracht.
  3. Kijk naar recente overnames van soortgelijke bedrijven door andere bedrijven om een idee te krijgen van wat zij voor die bedrijven hebben betaald en vergelijk die cijfers met de jouwe. Houd er rekening mee dat deze cijfers sterk kunnen variëren, afhankelijk van factoren zoals de economische omstandigheden, schuldpapieren, hangende rechtszaken of claims, personeelsverloop en eventuele wispelturigheid van aandeelhouders.
  4. Durf de verkoop van jouw onderneming te bekijken vanuit beide standpunten, zowel die van jezelf als (potentiële) verkoper en die van de koper die alleen een overname zal doorvoeren wanneer die ook met de nodige winst (nu of in de toekomst) garandeert, zij het met een zekere mate van ingecalculeerd risico.

Raadpleeg voor de bepaling van jouw bedrijfswaarde een specialist die niet alleen over de nodige praktijkervaring en kennis beschikt, maar die je begeleidt doorheen het proces van de waardebepaling, die bereid is om je de nodige uitleg te verschaffen bij de genomen stappen en de gebruikte data, en die je bovenal vertrouwt en niet alleen jouw onderneming, maar ook jouzelf als ondernemer naar waarde weet te schatten.

Start direct met de gratis intake