Discounted Cash Flow

Of u nu uw bedrijf wilt verkopen, een andere bedrijf wilt overnemen of slechts wilt onderzoeken hoe u ervoor staat: Weten wat de bedrijfswaarde van een onderneming is, is op elk moment interessant. De Discounted Cash Flow methode (DCF) is daarvoor één van de meest gebruikte methodieken.

De DCF wordt geprezen om het feit dat er niet alleen naar de historische waarde van een bedrijf wordt gekeken, maar juist ook naar de toekomstige vrije kasstromen. Hiermee wordt de toekomstige waarde ook inzichtelijk. En daar is waar het de koper precies omdraait met een aankoop.

Toekomstige cash flow bepaalt de marktwaarde van uw bedrijf

Een eenvoudige manier om de waarde van een bedrijf te bepalen is op basis van de zogenaamde intrinsieke waarde. Dit is het totaal van alle bezittingen van de onderneming, verminderd met de schulden die er zijn. Het is echter interessanter om te kijken naar de toekomst, in plaats van de huidige waarde. Welke verdiensten is het bedrijf in staat te genereren in de toekomst? Die marktwaarde berekent u met de DCF-methode. U waardeert hiermee de toekomstige kasstromen en maakt deze contant (omrekenen naar de huidige waarde) door te berekenen welke kosten u moet maken om die kasstromen daadwerkelijk te verdienen.

De redenering hierachter is dat ‘huidig geld’ meer waarde heeft dan ‘toekomstig geld’. Bedenk daarbij of u liever nu op dit moment 200 euro in uw zak heeft of dat u die 200 euro pas over een jaar ontvangt, met alle tussenliggende risico’s van dien. Met andere woorden, de toekomstige 200 euro heeft nu op dit moment minder waarde dan de huidige 200 euro in uw zak. Hoeveel minder, dat hangt af van verschillende (deels aangenomen) risicofactoren die we op deze pagina verder zullen toelichten.

(Het verschil tussen de marktwaarde (berekend met de DCF) en de intrinsieke waarde wordt overigens ‘goodwill’ genoemd)

Bedrijfswaarde vaststellen

Om de bedrijfswaarde te berekenen met de Discounted Cash Flow methode gaan we uit van drie elementen (Tijd, Geld en Onzekerheid) die terugkomen in twee variabelen: De verwachte jaarlijkse vrije kasstromen & De kostenvoet van het geïnvesteerde vermogen.

1. De verwachte jaarlijkse vrije kasstromen

Met de vrije kasstroom worden alle verwachte ingaande en uitgaande kasstromen in een bepaalde periode bedoeld. Het is het totaal dat overblijft of wat een bedrijf aan tekorten heeft nadat alle noodzakelijke investeringen gedaan zijn om de continuïteit te garanderen. De vrije kasstroom geeft met andere woorden het aflossingsvermogen en de marktwaarde van een onderneming weer.

Er zijn drie verschillende kasstromen:

  • De operationele kasstroom
  • De kasstroom uit investeringen
  • De financierings kasstroom

De vrije kasstroom is de kasstroom die toekomt aan de verleners van het eigen en het vreemd vermogen. Dit is dus een optelsom van de operationele kasstroom en de kasstroom uit investeringen.

In formulevorm kan dat als volgt worden weergegeven:

Bedrijfswinst (EBIT) + Afschrijvingen
Betaale rente
Desinvesteringen in vaste activa
Onttrekkingen voorzieningen
Toename/afname werkkapitaal
Investeringen in vaste activa

2. De kosten van het geïnvesteerde vermogen

Om inzicht te krijgen in de bedrijfswaarde, moeten de toekomstige kasstromen worden afgezet tegen de kosten om dit ‘contant’ te maken. Dit doet u door de gemiddelde kosten van het geïnvesteerde vermogen te berekenen. Dit geïnvesteerde vermogen bestaat uit de som van het eigen vermogen en het vreemd vermogen.

De kosten van het vreemd vermogen zijn redelijk eenvoudig te berekenen: dat is de gemiddelde rente die u betaalt over de kort- en langlopende schulden.

De kosten van het eigen vermogen (ook wel de ‘rendementseis’ genoemd) worden berekend aan de hand van de risicoloze rente (‘Rf’), vermeerderd met een risico-opslag voor het investeren (‘Rm’) en een eventuele extra opslag voor het investeren in een kleine onderneming (‘Rs’), de zogenaamde ‘small firm premium’ en een eventuele onderneming specifieke risicofactor (‘Ru’).

De rendementseis ziet er daarmee bijvoorbeeld als volgt uit: 2% (risicoloze rente) + 5,5% (historisch rendement aandelen) + 12,5% (small firm premium) + 11% (specifieke risicofactor voor het bedrijf in kwestie) = 31%. Stel dat u als nieuwe eigenaar van een bedrijf een rendement eist van bijvoorbeeld deze 31%, dan vallen alle webshops met een lager rendement af in uw zoektocht.

Kosten van het totale vermogen

Wanneer de kosten van het eigen en het vreemd vermogen bekend zijn, moeten deze worden omgerekend naar de kosten van het totale vermogen. Hiertoe berekent u eerst de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Stel dat een bedrijf met 15% vreemd vermogen is gefinancierd, dan rekent u de gemiddelde kostenvoet als volgt uit (uitgaande van bovengenoemde rendementseis van 31% en gemiddelde vreemd vermogen kosten van 6%)

(31% *0.85) + (6% * 0.15)/100 = 27.25%

Bereken uw bedrijfswaarde

Om nu de marktwaarde te bepalen van de toekomstige kasstromen stelt u de planperiode vast en deelt u de verwachte kasstromen (cash flow) van ieder jaar door de gemiddelde vermogenskostenvoet. Dat ziet er in formulevorm dan als volgt uit:

Waarde Vrije kasstroom jaar 1 Vrije kasstroom jaar 2 Vrije kasstroom jaar 3 Vrije kasstroom jaar n
=
+
+
+
(1+Rf+Rm+Rs+Ru)1 (1+Rf+Rm+Rs+Ru)2 (1+Rf+Rm+Rs+Ru)3 (1+Rf+Rm+Rs+Ru)n

Stel we gaan uit van een planperiode van 3 jaar met een verkorte restperiode van 2 jaar en de verwachte vrije kasstroom bedraagt in jaar 1 €40.000, jaar 2 €38.000 en jaar 3 €41.000. Dan delen we per jaar de vrije kasstroom door de hierboven genomen gemiddelde kosten van het vermogen (27.25%) tot de macht 1 voor jaar 1, tot de macht 2 voor jaar 2 etc en vervolgens tellen we de uitkomsten voor ieder jaar van de planperiode bij elkaar op. De waarde van deze shop komt op basis van de DCF-methodiek dus uit op +/- €102.750.

Let op: De waarde van eventuele aanwezige voorraad mag u hier niet boven optellen. Voorraad wordt gezien als een bedrijfsmiddel waarmee de vrije kasstromen worden gerealiseerd. Eventuele aanwezige banksaldi mogen wel boven op de waarde worden geteld. Leningen trekt u uiteraard nog van de waarde af.

Bestel hier een uitgebreid rapport met de waardebepaling van uw bedrijf.